Kluba statūti
Motokluba “FF Riders” 
 
Statūti 
 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Sabiedriskā organizācija “FF Riders” (turpmāk tekstā Organizācija) ir nepolitiska Sabiedriska organizācija, kurā apvienojušās fiziskās personas nolūkā veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā, iekļaušanos gan Latvijas gan arī starptautiskajā apritē. 
1.2. Organizācija ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un bankas kontu. Sabiedriskā organizācija iegūst šai punktā noteiktās juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 
1.3. Organizācija iegūst juridiskas personas tiesības un kļūst par privāto tiesību subjektu ar tā reģistrācijas brīdi Sabiedrisko organizāciju reģistrā. Organizācijai ir atsevišķa manta, tā var iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesās, veikt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs saskaņā ar saviem darbības mērķiem reģistrā. 
1.4. Organizācija darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās. 
1.5. Organizācijas juridiskā adrese ir Vidzeme....... 
1.6. Organizācija nodibināta bez darbības termiņa noteikšanas. 
1.7. Organizācija darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Latvijas Republikas likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un citiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. 
1.8. Statūtos izmantotie termini: 
1.8.1. Dibinātāji – Organizācijas biedri, kuri piedalījās tās dibināšanā.  
1.8.2. Kopsapulce – Organizācijas biedru slēgta sapulce, kurā ir obligāta dalība visiem Organizācijas biedriem un drīkst piedalīties arī biedru kandidāti. 
1.8.3. Prezidents – Kopsapulcē ievēlēta Organizācijas amatpersona, kura organizē un vada Organizācijas darbību Statūtos noteiktā kārtībā. 
1.8.4. Viceprezidents – Kopsapulcē ievēlēta Organizācijas amatpersona, kura pilda visas Prezidenta funkcijas tā prombūtnes laikā. 
1.8.4.1. Valde. Ievēl kopsapulce, atbild par Organizācijas atsevišķiem sektoriem. 
1.8.5. Biedri – Organizācijas dibinātāji un Statūtu 3. punktā noteiktajā kārtībā uzņemtās fiziskās personas. 
1.8.6. Kandidāts – fiziska persona, kura Statūtu 3.3. un 3.5. apakšpunktu noteiktajā kārtībā ir kļuvusi par Organizācijas biedra kandidātu. 
1.8.7. Revidents – Kopsapulcē vēlēta Organizācijas amatpersona, kas kontrolē Organizācijas finansiālo darbību. 
1.8.8. Organizācijai ir sava simbolika, kuru ir tiesīgi nēsāt Biedri (sk. pielikums Nr.1). Šīs simbolikas nēsāšana ir obligāta visos Organizācijas pasākumos. 
2. ORGANIZĀCIJAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN DARBĪBAS METODES 
2.1. Organizācijas darbības pamatmērķi ir: 
2.1.1. moto tūrisma un motosporta popularizēšana un attīstīšana Latvijas Republikā; 
2.1.2. ceļu satiksmes dalībnieku kultūras celšana Latvijas Republikā; 
2.1.3. sadarbības stimulēšana starp motociklistu organizācijām, kā arī sporta organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs; 
2.1.4. ceļu satiksmes dalībnieku interešu aizstāvība (t.sk. ceļu satiksmes uzlabošanas, remontdarbu nepieciešamības u.c. priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana valsts un pašvaldības institūcijām); 
2.1.5. motociklistu savstarpējas palīdzības veicināšana (t.sk. savstarpēja informācijas apmaiņa, juridiskā un tehniskā palīdzība ceļu satiksmes negadījumos, kā arī attiecībās ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām); 
2.1.6. Organizācijas biedru ideju un darba rezultātu aizsargāšana, realizēšana un popularizēšana, kas saistīta ar aktīva dzīves veida popularizēšanu un veicināšanu. 
2.2. Organizācijas darbības uzdevumi ir: 
2.2.1. informēt motociklistus un ar šo sfēru saistītās organizācijas, uzņēmumus, kā arī sabiedrību par aktualitātēm un problēmām šajā nozarē. 
2.2.2. drošas braukšanas apmācības un motociklistu kultūru veicinošu pasākumu organizēšana; 
2.2.3. sacensību un citu pasākumu rīkošana; 
2.2.4. aktīvas atpūtas popularizēšana kopumā; 
2.2.5. Organizācijas darbības popularizēšana; 
2.2.6. līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par dažādu savstarpējo sadarbību, kas nav pretrunā ar likumdošanu un veicina Organizācijas mērķu sasniegšanu; 
2.2.7. veikt citas darbības, kas nav aizliegtas ar likumu, savu mērķu realizācijai. 
2.3. Organizācijas darbības metodes: 
2.3.1. sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām, iesaistot Organizācijas darbībā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, atbalstot pašiniciatīvu un organizējot dažādus pasākumus; 
2.3.2. izglītojošas, tehniskas, juridiskas un praktiskas palīdzības sniegšana motobraucējiem; 
2.3.3. publiskā darbība tiek veikta brīvi izplatot informāciju par savu darbību, izveidojot savus preses izdevumus un izmantojot citu masu informācijas līdzekļu palīdzību vai veicot citu publisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 
2.4. Organizācija atturas no politiskās darbības. Tās biedri realizē savas politiskās intereses ārpus Organizācijas. 
2.5. Organizācijas biedru reliģiskā un politiskā pārliecība ir nodalīta no Organizācijas darbības. 
2.6. Organizācijas darbības virzieni: 
2.6.1. nodrošināt Biedriem iespēju kulturālā un sportiskā vidē realizēt personisko attīstību; 
2.6.2. nodrošināt materiāli tehnisko bāzi Organizācijas mērķu sasniegšanai; 
2.6.3. veicināt Biedru savstarpējās pašpalīdzības iespējas; 
2.7. Augstāk minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, Organizācija ir tiesīga: 
2.7.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu; 
2.7.2. iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), ievērojot likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteiktos ierobežojumus; 
2.7.3. rīkot pasākumus, kuru peļņu izmanto Organizācijas mērķu realizācijā; 
2.7.4. slēgt LR likumdošanā paredzētus līgumus ar ieinteresētajām personām; 
2.7.5. veidot uzņēmumus Organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai; 
2.7.6. saņemt no Latvijas un ārvalstu organizācijām ziedojumus Organizācijas pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai, kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar Organizācijas tiešo darbību; 
2.7.7. izgatavot un izmantot savā darbībā Organizācijas simboliku, kā arī popularizēt savu darbību, izmantojot masu saziņas līdzekļus. 
2.8. Organizācijas darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami Organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un nav sadalāmi Organizācijas biedriem. 
3. ORGANIZĀCIJAS dibinātāji, BIEDRI TO UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA 
3.1. Organizācijas kodolu veido tās Dibinātāji un ir Organizācijas Biedri uzreiz pēc Organizācijas reģistrēšanas. Dibinātāju izslēgt no organizācijas var tikai dibinātāju kopsapulcē ar 2/3 balsu vairākumu. Izslēgšanu ierosina Kopsapulce. Var izstāties brīvprātīgi.  
3.2. Par Organizācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, kā arī ir gatava atzīt un ievērot Statūtus. 
3.3. Par Organizācijas biedru var būt fiziska persona, kurai pieder jebkādas markas motocikls un ir atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības (A1; A2; A kategorijas) 
3.4. Fiziska persona, kura vēlas kļūt par Organizācijas biedru, tiek uzņemta par Kandidātu ar Biedra rekomendāciju un kopsapulces lēmumu, šo Statūtu 3.4. punkta kārtībā. 
3.5. Ja viena kalendārā gada laikā Kandidāts ir piedalījies Organizācijas pasākumos, kuros dalība visiem Biedriem un Kandidātiem tiek noteikta par obligātu ar Kopsapulces lēmumu, tad, kandidāta uzņemšanu sākumā akceptē prezidents, pēc tam valde, vis beidzot kopsapulce un ar visu Biedru piekrišanu un Kopsapulces lēmumu, Kandidāts var tikt uzņemts par Biedru. 
3.6. Kandidātam ir jāmaksā biedra nauda tādā pašā apmērā kā Biedriem. 
3.7. Ja Biedrs vai Kandidāts pārkāpj Statūtus vai ar savu darbību kaitē Organizācijas interesēm, mērķu un uzdevumu sasniegšanai, par tā izslēgšanu lemj Kopsapulce. Biedrs vai Kandidāts no Organizācijas var tikt izslēgts ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Biedrs, kurš ir Dibinātājs – var tik izslēgts ar vienkāršu klātesošo Biedru un papildus ar Biedru Dibinātāju vairākumu Kopsapulces laikā. 
 
 
4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Biedri Organizācijā darbojas, pamatojoties uz vienlīdzības principiem – katram Biedram Kopsapulcē ir viena balss. 
4.2. Biedram ir šādas tiesības: 
4.2.1. piedalīties Organizācijas pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā; 
4.2.2. saņemt visa veida informāciju par Organizācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar Organizācijas pārvaldes institūciju lēmumiem; 
4.2.3. piedalīties visos Organizācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par organizācijas darbības uzlabošanu, tās attīstību; 
4.2.4. izstāties no Organizācijas, iesniedzot rakstisku iesniegumu; 
4.2.5. saņemt no Organizācijas palīdzību iespēju robežās. 
4.3. Organizācijas biedru pienākumi ir:  
4.3.1. ievērot Statūtus un pildīt Kopsapulces un Organizācijas pārvaldes institūciju lēmumus; 
4.3.2. piedalīties visās Kopsapulcēs;  
4.3.3. regulāri maksāt biedra naudu Kopsapulces noteiktajā apmērā; 
4.3.4. atbalstīt Organizācijas darbību un attīstību ar savu dalību tajā; 
4.3.5. nepieļaut darbības, kas grauj Organizācijas prestižu sabiedrībā un ir pretrunā ar Statūtiem un pastāvošo likumdošanu; 
4.3.6. piedalīties visos pasākumos, kuros dalība tiek noteikta par obligātu ar Kopsapulces lēmumu, izņemot gadījumus, kad objektīvu apsvērumu dēļ tas nav iespējams; 
4.3.7. braucot ar motociklu, izmantot Organizācijas simboliku un nepieļaut tās izmantošanu Organizācijai nepiederošām personām.  
5. FINANSU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Organizācijas finanšu līdzekļus veido: 
5.1.1. Biedru nauda, kuras apmēru nosaka Kopsapulce; 
5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi; 
5.1.3. Biedru, Kandidātu un citu personu iemaksātie līdzekļi noteiktu Organizācijas mērķu sasniegšanai 
5.1.4. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu. 
5.2. Organizācijas finansu līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces rīkojumiem tiek izlietoti: 
5.2.1. Organizācijas mērķu sasniegšanai; 
5.2.2. citu, ar Kopsapulces lēmumu, noteiktu uzdevumu segšanai. 
5.3. Organizācijas finanšu darbību nodrošina Grāmatvedis (Finanšu ministrs), bet atbildīgs par Organizācijas finanšu darbību ir Prezidents. 
5.4. Organizācijas vārdā, savas kompetences ietvaros, dokumentus parakstīt ir tiesīgs Prezidents un Viceprezidents, šo Statūtu 1.8.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 
5.5. Lēmumus par kustamās vai nekustamās mantas iegūšanu vai atsavināšanu, var pieņemt Prezidents vai Viceprezidents, šo Statūtu 1.8.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
6. ORGANIZĀCIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA 
6.1. Organizācijas galvenā pārvaldes institūcija ir Kopsapulce. 
6.2. Kopsapulce ir tiesīga: 
6.2.1. grozīt Organizācijas Statūtus; 
6.2.2. noteikt Organizācijas simboliku; 
6.2.3. noteikt biedru naudas apmērus; 
6.2.4. ievēlēt Prezidentu, Viceprezidentu, Revidentu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, lemt par Prezidenta, Viceprezidenta un Revidenta atcelšanu no pienākumu pildīšanas. 
6.2.5. lemt par Organizācijas likvidāciju vai reorganizāciju;  
6.2.6. izlemt citus ar Organizācijas darbību saistītus jautājumus; 
6.2.7. lemt jautājumus par Biedru un Kandidātu uzņemšanu un izslēgšanu. 
6.2.8. Starp Kopsapulcēm Organizācijas pārvaldi veic Prezidents. 
6.3. Kopsapulci sasauc Prezidents ne retāk kā reizi gadā. 
6.4. Ārkārtas sapulces sasauc Prezidents gadījumos, ja to pamatoti pieprasa kāds no Biedriem.  
6.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi 2/3 Organizācijas biedri. 
6.6. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce ar to pašu darba kārtību un tā ir lemttiesīga ar jebkuru klātesošo Biedru skaitu. Šajā Kopsapulcē tiek skatīts jautājums par Biedru neierašanās iemesliem uz nenotikušo Kopsapulci. Ja Kopsapulcē tiek nolemts, ka šīs neierašanās pamats nav attaisnojams, tiek izskatīts jautājums par Biedra izslēgšanu. 
6.7. Kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot. 
6.8. Kopsapulcē balsstiesības ir visiem Biedriem, kas ir samaksājuši savas kārtējās biedra naudas un kuriem nav to parādu. 
6.9. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss, neizšķirta balsojuma gadījumā tiek veiktas pārrunas un nonākts pie kopēja risinājuma. 
6.10. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumus par Statūtu grozīšanu, Organizācijas likvidāciju vai reorganizāciju, kā arī par jaunu kluba biedru uzņemšanu. Šajā gadījumā ir nepieciešams visu Biedru pozitīvs balsojums. 
6.11. Kopsapulce ievēl Prezidentu un Viceprezidentu uz 1 gadu, pēc atkārtotas ievēlēšanas – uz nenoteiktu laiku. 
6.12. Organizācijas augstākā izpildinstitūcija ir Prezidents. 
6.13. Prezidenta tiesības un pienākumi: 
6.13.1. Prezidentam ir šādas tiesības: 
6.13.1.1. kopsapulcē noteiktās robežās lemt, pārvaldīt un rīkoties ar Organizācijas mantu 
6.13.1.2. kontrolēt Biedru un Kandidātu darbību Organizācijas ietvaros. 
6.13.2. Prezidentam ir šādi pienākumi: 
6.13.2.1. pildīt šo Statūtu 1.8.2. apakšpunktā noteiktās saistības; 
6.13.2.2. pārstāvēt Organizāciju privāto un publisko tiesību sfērā. 
7. ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS REVĪZIJA 
7.1. Organizācijas finansiālo darbību kontrolē revidents, kuru ievēlē Kopsapulcē uz diviem gadiem. Par revidentu nevar būt Prezidents divu gadu laikā pēc šī amata ieņemšanas. 
7.2. Organizācija var arī neievēlēt pastāvīgi funkcionējošu revidentu, bet gan uzaicināt revidentu no malas konkrēta revīzijas uzdevuma veikšanai, slēdzot ar revidentu par to atsevišķu līgumu. 
7.3. Revidentam ir tiesības apskatīt un revidēt visu Organizācijas mantu un pārbaudīt visu tā darbību. 
7.4. Revidentam jāziņo Prezidentam un Kopsapulcei par konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem Organizācijas finansiālajā darbībā, par Organizācijas finansiālo stāvokli un līdzekļu izlietojumu. 
7.5. Organizācijas finansu gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī, izņemot pirmo gadu, kurš sākas no Organizācijas reģistrācijas brīža. Visi finansu darījumi, grāmatvedības uzskaite un darbības atskaites veicamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  

Motokluba “FF Riders”  

Kārtības rullis 
 
• Kārtības Rullis ir neformāls, bet ļoti svarīgs dokuments, kurš atšķirībā no Kluba Statūtiem šad tad ir jāpārlasa, bet īstenībā būtu jāzina no galvas. 
• Kluba biedri apzinās, ka lielākā Kluba vērība ir mūsu pašu pilnīgi brīvprātīgā vēlme kopīgi pavadīt laiku un ka svarīgi ir rīkoties tā, lai veidotu pozitīvu tēlu par Klubu. Kluba darbības dzinējspēks ir Kluba biedru entuziasms un pašiniciatīva. 
• Klubs ir brīvprātīga organizācija un visiem kluba biedriem un kandidātiem jābūt disciplinētiem un jāievēro subordinācija kluba pasākumu laikā. Kluba pasākumi ir visi organizētie pasākumi, kuros piedalās klubs un/vai atsevišķi kluba biedri, kuriem uzticēts pārstāvēt klubu. 
• Sanāksmju (kopsapulču) noturēšanas kārtība 
• Sapulci atklāj kluba prezidents, vai prezidenta norīkots kluba biedrs; 
• Pēc prezidenta pa vienam izsakās valdes locekļi; 
• Nākošajiem vārds tiek dots dibinātājiem; 
• Pēc dibinātājiem vārds tiek kluba biedriem, kuriem parasti ir jāiekļaujas 2 minūtēs, izņemot, ja jārunā par specifiskām lietām, kāda pasākuma sakarā. Ar sapulces vadītāja atļauju atsevišķos gadījumos 2 minūšu limits var tikt pagarināts. 
• Visus svarīgos lēmumus akceptē valde ar balsu vairākumu. 
• Ja notiek mazāka formāta sanāksme, kurā nepiedalās visi biedri, tad kārtība ir līdzīga, vai kā nosaka sanāksmes vadītājs. 
• Gadījumā, kad apspriešanas laikā rodas vajadzība izteikties – nākamais runātājs paceļ alus kausu, vai roku, tādā veidā nepārtraucot runātāju dodot ziņu par savu vēlmi izteikties. 
• Cita runātāja pārtraukšana no vietas ir necieņas izrādīšana klubam. Atsevišķos gadījumos (piemēram, ja runātājs gvelž muļķības, kas var dezinformēt biedrus vai izjaukt disciplīnu sanāksmes laikā, vai vienkārši kaitēt kluba interesēm) sanāksmes vadītājs ir tiesīgs pārtraukt šo vārdu plūsmas autoru. 
• Īstens Kluba biedrs sezonas laikā piedalās vismaz vienā “garajā” (vairākdienu) un vismaz trijos “īsajos” (vienas dienas) braucienos, kā arī nenoniecina iknedēļas sestdienu tikšanās reizes. Gadījumā, ja Kluba biedrs kādu iemeslu dēļ nevar līdzdarboties Klubā atbilstoši Statūtiem un Kārtības Ruļļa nosacījumiem (nav motocikla, ilgstoša prombūtne u.c. ), var lūgt Kluba Valdi apturēt uz kādu laiku savu darbību klubā. 
• Kluba biedri arī ārpus Kluba ir biedri un iespēju robežās cenšas viens otram palīdzēt . 
• Īstens Kluba biedrs vienmēr aizstāvēs Kluba biedru(s)/kandidātu(s) gadījumā, ja kāda cita(as) fiziskās personas centīsies to(s) fiziski vai morāli iespaidot. Ja vēlāk noskaidrojas, ka Kluba biedram/kandidātam nav bijusi taisnība attiecībā pret trešo personu, tad šis gadījums tiek apspriests Kopsapulcē. 
• Uz savstarpējas cieņas pamata Kluba biedrs neizrādīs seksuālu interesi attiecībā pret Kluba biedra sievu vai patstāvīgo draudzeni. 
• Lai varētu pretendēt uz Kluba biedra kandidāta statusu , pretendentam vispirms pēc kāda Kluba biedra uzaicinājuma ir jāpiedalās vismaz 3 motorizētajos Kluba pasākumos. Kluba biedra kandidāta pienākums ir ievērot pilnīgi visus Kluba iekšējās kārtības nosacījumus. Par to ir atbildīgs Kluba biedrs – uzaicinātājs. Ja Kandidāts 2 kalendāro gadu laikā nekļūst par Kluba biedru, kandidāta statuss automātiski tiek zaudēts. 
• Līdzbraucējas ir sievietes, kuras Kluba biedri vai kandidāti aicina ar savu klātbūtni izdaiļot Kluba pasākumus. Par līdzbraucējām pilnībā atbild Kluba biedri/kandidāti, kuri tās ir paņēmuši līdz. 
• Par līdzbraucēju pilnībā atbild tā uzaicinātājs, kurš iepazīstina visus Kluba biedrus ar uzaicināto personu. Līdzbraucējam jābūt informētam par svarīgākajiem Kluba iekšējās kārtības noteikumiem (t.sk. ar nepieciešamību satiekoties personīgi ar pienācīgu cieņu sasveicināties ar visiem klātesošajiem Kluba biedriem), kā arī jābūt informētam ar visiem braukšanas drošības nosacījumiem. Līdzbraucēju piedalīšanās Kluba organizētajos garajos braucienos ir jāsaskaņo ar Kluba Valdi. Ne vairāk, kā pēc 5 līdzi braukšanas reizēm līdzbraucējam ir jāizšķiras par vēlmi vai ne vēlmi kļūt par Kluba biedra kandidātu. 
• Viesis ir jebkura uz Kluba pasākumu uzaicināta fiziska persona, kuras klātbūtne balstās uz abpusēju cieņu un interesi. Attiecībā uz viesi darbojas visi tie paši nosacījumi, kas uz līdzbraucēju, izņemot braukšanu, protams. 
• Braucieni un pasākumi iedalāmi Kluba oficiālajos (sezonas atklāšana, slēgšana u.c.), tradicionālajos, pašu iniciētajos (kāds no Kluba biedriem ierosina un organizē braucienu, saskaņojot to ar Kluba Valdi), kā arī neplānotajos, kas parasti organizējas pilnīgi spontāni siltajos vasaras vakaros un kuros piedalās neliels braucēju skaits; šie pasākumi nav jāsaskaņo ar Kluba Valdi un tas nozīmē, ka atbildību par pasākuma gaitu uzņemas paši braucēji. 
• Braukšana 
• Sapulcēšanās tiek noteikta vismaz pusstundu pirms paredzamā starta laika. Kluba biedri, cienot pārējos Kluba biedrus cenšas ierasties savlaicīgi. Ja tiek saņemta informācija par kāda Kluba biedra kavēšanos īpaši objektīvu iemeslu dēļ, starta laiks var tikt koriģēts. 
• Benzīna uzpildīšana ir jāveic pirms ierodamies uz tikšanās vietu, izņemot gadījumus, ja tikšanās vieta ir degvielas uzpildes stacijā. Braucienu laikā kopīgi uzpildoties jācenšas benzīna bākas uzpildīt līdz lūpai, neatkarīgi no tā cik pilna tā ir. Pat 1 litrs benzīna, kas vēlāk var pietrūkt (nobraukums ~ 20 km) var radīt problēmas pašam un citiem mērķa sasniegšanai. 
• Pulcējoties vai apstājoties motocikli tiek noparkoti vienā rindā (parasti 30 grādu leņķī pret trotuāru paredzamās braukšanas virzienā). 
• Uzsākot braukšanu brauciena vadonis izziņo 5 – 10 min. gatavību, kuras laikā brauciena dalībniekiem ir pilnībā jāsagatavojas startam. Braukšanu uzsāk tikai tad , kad brauciena vadonis ir pārliecinājies par visu braucēju gatavību. 
• Brauciena vadonis ir Kluba biedrs, kurš brauc kolonas priekšgalā (kreisajā pusē) un vada attiecīgo braucienu kopumā. Parasti tas ir Kluba Prezidents vai kāds no Valdes locekļiem, vai arī konkrētā brauciena iniciators un maršruta autors. Pirms brauciena vadonis, apspriežoties ar brauciena dalībniekiem, vienojas par brauciena pamatnosacījumiem (izkārtojums, ātrums u.c.). Gadījumos, ja dažādu priekšlikumu piekritēju skaits ir vienāds, galīgo lēmumu pieņem brauciena vadonis. Kādam Kluba biedram ir jāuzņemas kolonnas noslēdzošā loma. 
• Kolonnas izkārtojums blakus pa diviem vai zigzagā ir atkarīgs no ceļa platuma un ceļa stāvokļa. Izkārtojumu nosaka brauciena vadonis. Distance starp motocikliem nedrīkst būt pārāk liela, lai kolonnai būtu vienots raksturs un mašīnas to uztvertu kā vienu veselu vienību (un necenstos iespraukties). 
• Braucot būtiski ir, lai visu laiku justu līdzbraucējus: varētu ar acu kaktiņu redzēt blakus braucēju, kā arī varētu spogulī redzēt aizmugurē pa diognāli braucošo. 
• Pazaudēt braucošos skaitās ļoti slikts tonis. Gadījumos, ja kāds pēkšņi ir spiests apstāties, kādam no blakus braucošajiem ir jāapdzen kolonnu un to jāapstādina. 
• Braukšanas ātrums kolonnā ir atkarīgs no apstākļiem (kolonnas lielums, laika apstākļi, cik ātri var pabraukt lēnākais motocikls u.c.), taču Kluba biedri cenšas nepārsniegt atļauto ātrumu aptuveni par 20 km/h. Brauciena laikā ātrumu, vadoties no apstākļiem nosaka brauciena vadonis. 
• Apdzenot jāievēro izvietojuma secība (Nr.3 nedrīkst līst priekšā Nr.2). Apdzenot priekšā braucošajiem ir jāņem vērā kolonas kopīgais garums un zināmu laiku jābrauc ar lielāku ātrumu, lai pēc apdzīšanas izveidotos pietiekami daudz vietas visai kolonnai. Sākotnējo izkārtojumu brauciena laikā patvaļīgi mainīt nedrīkst. 
• Brīdinājuma signālus ar roku, lai savlaicīgi pievērstu uzmanību aizmugurē braucošajiem pirms apstāšanās, pagriezieniem, vai citos nestandarta gadījumos dod brauciena vadonis. Signālus atkārto aizmugurē braucošie. Tumsā brīdinājumi tiek doti ar avārijas signālu (ja tāds ir). Šķērsojot krustojumu jācenšas, lai visa kolonnas paspētu pabeigt to pie zaļās gaismas. Kolonnā braucot nekādā gadījumā nedrīkst strauji bremzēt. 
• Pārējo drošības pasākumu kompleksā ietilpst prasība garajos braucienos ārpus pilsētas lietot aizsargķiveres, kā arī alkohola paškontrole, lai tā daudzums organismā nepārsniegtu pieļaujamo normu. Lai gan alkohola daudzuma kontrole ir katra paša personīga lieta un pienākums, īpašos gadījumos Kluba biedru uzdevums ir palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, nepieciešamības gadījumā, pat noņemot no distances nepamatota optimisma pārņemtu braukt gribētāju. 
• Kluba simbolika 
• Kluba simbolika iedalāma oficiālajā un neformālajā. Kluba biedru gredzenus, izšūtās emblēmas, kā arī Kluba karogu drīkst izmantot tikai Kluba biedri. Kluba biedru kandidāti drīkst lietot izšūtās emblēmas bez pilnām krāsām. Pārējo izstrādājumu pielietojums ar Kluba simboliku netiek reglamentēts (uzlīmes, krekli, kausi, suvenīri u.c.). 
• . Kārtības Rullis ir kopsapulcē apstiprināts dokuments. Kārtības Ruļļa 
nosacījumu labprātīgu ievērošanu Kluba biedri uzskata par privilēģiju. 
• Kluba biedru uzņemšana 
• biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi. 
• Par Kluba biedru vai kandidātu var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Kluba mērķu un uzdevumu sasniegšanu, atzīst un ievēro Kluba Statūtus un Kārtības Rulli. 
• Kluba biedrus un biedru kandidātus uzņem Kopsapulce. Pirms Kopsapulces kandidātu akceptē kluba prezidents, tad Valde veic visu biedru aptauju un akceptē (vai neakceptē). Gadījumā, prezidents un valde ir akceptējuši, bet ja kaut vienam Kluba biedram ir pretenzijas, Kopsapulcē tiek organizēts balsojums. Biedrs (biedra kandidāts) Klubā netiek uzņemts, ja pret ir kaut viens Kluba biedrs (pamatot vai nepamatot). 
• Lai Kļūtu par Kluba biedru vai biedra kandidātu Kluba Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums un aizpildīta Kluba pieteikuma anketa, kurai pievienojama Kluba biedra rekomendācija; rekomendētājam jābūt ne mazāk kā viena kalendārā gada stāžam Kluba biedra statusā. Biedra kandidāts var kļūt par Kluba biedru, ja pārbaudes laiks ir ne mazāks kā 6 mēneši. 
• Biedru vai biedra kandidātu var izslēgt no Kluba, ja viņš pārkāpj Statūtus, Kārtības Rulli vai ar savu darbību kaitē Kluba interesēm. Lēmumu par izslēgšanu pieņem Kopsapulce balsojot. Ierosināt jautājuma izskatīšanu par izslēgšanu var Valde vai arī 3 Kluba biedri informējot par to Valdi, kas šādos gadījumos organizē ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu. 

ff riders moto klubs valmiera